Medijacija među vršnjacima

medijacija

Medijacija: U svakodnevnom životu često smo svjedoci, ali i sudionici konflikta. Konflikti su svuda oko nas. Mogu nastati na različite načine, a takođe i uzroci zbog kojih ulazimo u konflikt mogu biti različiti. Ovo je logična posljedica samog načina na koji je ljudski život uređen. Naime, razni oblici socijalne interakcije u kojoj se svakodnevno nalazimo dovode do uočavanja različitosti između nas i drugih, ali i do sličnosti u željama i na mnogim drugim poljima. Bilo da mislimo drugačije od neke osobe, bilo da imamo neke drugačije osećaje ili možda želimo neku stvar koju želi i druga osoba, sve te situacije mogu dovesti po potencijalnih neslaganja i sukoba.

Uzroci konflikta, nažalost, mogu se bazirati i na iracionalnim osnovama, kao što su pripadnost različitim etničkim, rasnim, polnim ili socijalnim grupama.

U školi se takođe javljaju sukobi odnosno konflikti. Oni mogu nastati između raznih aktera – nastavnika, učenika, učenika i nastavnika, nekih grupa u školi i sl.medijacija1 [320x200]

Tehnika koja nam pomaže bolje shvatiti bit konflikata, ali i da lakše izlazimo s njima na kraj, zove se medijacija.

Riječ medijacija znači posredovanje, odnosno ono što se javlja i deluje u nekom procesu. Pri tome se najčešće misli na posredovanje idejama u različitim vremenskim razmacima. Ono se odnosi i na pozicioniranje u sredini.

Način da se konflikt riješi i da se prebrode nesporazumi koji postoje je upravo medijacija.

Kada govorimo o medijaciji, mislimo na tehniku u kojoj se neka treća osoba pojavljuje i postaje posrednik između sukobljenih strana. Osoba koja se nalazi u ulozi medijatora pokušava konfliktu prići na konstruktivan način i doći do riješenja koje bi zadovoljilo sve strane u sukobu.

Zbog toga je jako bitno da je medijator sposoban definirati problem koji je uzrok konflikta, pokušati omogućiti stranama u sukobu saslušati jedna drugu i pronaći adekvatno riješenje problema.

Sama medijacija omogućava nam promijeniti način dosadašnjeg života u školi, odnosno promijeniti način ijrešavanja konflikta koji se do sada upotrebljavao. Ona nam omogućuje i da slobodno razvijemo svoju osobnost tako što ćemo naučiti slušati druge, ali i da sami budemo saslušani.

Umjesto razvijanja bijesa koji se nalazi u nama i mržnje koja se može pojaviti, možemo razvijati empatiju za drugu stranu, kao i mogućnost razumijevanja i dogovora. To doprinosi da bolje čujemo sami sebe, odnosno da razumijemo vlastite potrebe i osjećanja.

Da bi se neka osoba bavila medijacijom, potrebno je da ista prođe edukaciju na kojoj uči o konfliktima, komunikaciji, posredovanju i dr.

Vršnjačka medijacija predstavlja medijaciju u kojoj sami učenici uzimaju ulogu medijatora. Naime, učenici koju prođu edukativne seminare za primjenu medijacijskih tehnika mogu posredovati u sukobima koji se javljaju u njihovoj, kako školskoj, tako i široj sredini – između njihovih vršnjaka, ali i na relaciji učenik-nastavnik ili učenik-roditelj.medijacija2 [320x200]

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da mlade osobe mogu biti vrlo produktivne kao posrednici u sukobu, te da mogu uspješno razumjeti sukob i približiti različite stavove strana koje su u sukobu.

Dobre strane vršnjačke medijacije su brojne. Na primer, učenici postaju aktivni u rješavanju problema koji se javljaju u njihovom okruženju, uče se pozitivnim načinima rješavanja konfliktnih situacija i spremnije preuzimaju odgovornost, tenzija između učenika i nastavnika se smanjuje, a sam odnos poboljšava, nastavnici više nisu toliko zaokupljeni rješavanjem svakodnevnih problema, posebno onih koji se javljaju između učenika.